Disclaimer

Disclaimer van KamersMaastricht

KamersMaastricht is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamersMaastricht, noch van websites die op enigerlei wijze met KamersMaastricht zijn verbonden. KamersMaastricht is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamersMaastricht beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamersMaastricht is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamersMaastricht worden aangeboden. KamersMaastricht garandeert niet dat de op KamersMaastricht aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamersMaastricht garandeert ook niet dat de op KamersMaastricht aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamersMaastricht garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamersMaastricht hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamersMaastricht is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamersMaastricht. U vrijwaart KamersMaastricht voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamersMaastricht.